விண்மீன் சொன்ன கதை


வானத்து விண்மீன்கள்
விடைபெற்றுச் செல்லும்போது
வாழ்த்துச்செய்தி சொல்லியது…

நீ விதைத்த சிறுமரங்கள்
வான் நோக்கி மேல் வளர
வருடந்தோறும் பார்த்து வந்தேன்.
ஆட்டமாட சிலமரங்கள்
அழகுக்காக சிலமரங்கள்
அடிபட்டு வீழ்ந்தபோது
அழுகைச்செய்தி சொல்லி வந்தேன்.

ஆனால்,
அன்றொரு நாள் திடீரென்று
அடியோடு பெயர்க்கின்றார்.
ஆங்காங்கே சலசலப்பு…
அழகான பூங்காவாம்
அதனூடே மணிகூண்டாம்
அறிவார்ந்த மக்கள்சேர்ந்து
வானளாவ அமைப்பாராம்.

மணம்வீசும் பூங்காவில்
மணிபார்க்க நேரமேது?
இதமான பூக்களன்றி
நீ நடக்க வீதியேது?

இருந்தாலும் ஒருமாதம்
இருந்துதான் பார்ப்போமென்றேன்.
பலமாதம் கழித்துவந்து
பார்த்ததுமே பயந்து நின்றேன்.

மணமேதும் வீசவில்லை – அது
மலர்தானா? தெரியவில்லை.
எங்கேயும் நிழலில்லை – இது
எதற்கென்றே விளங்கவில்லை.

மரம் போல, செடி போல,
பொம்மைகள் வரிசையாக நின்றிருந்தன.
வான் நீள, சுற்றியுமே
விளக்குகள் பலவும் பளிச்சிட்டன.

உன் மரங்கள் உதிர்ந்தழிந்தன.
உடன் செல்கிறேன் நானும், நன்றி…

மண்மீன்களின் வெளிச்ச மிருக்க
விண்மீன்களில் வியப்பு மெதற்கு?
வான்நோக்கி உன்விழிகள் எதற்கு?
விடைபெறுகிறேன் நானும் மறைந்து…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s