பழைய தத்துவம்


ஒரு பரந்த குளத்தின்
மேல் இழையாய் நான்…
எனைப் பறந்து வந்து
மேல்தொட்ட மலரா அவள்?
தொடுவிசையால் குளிர்ந்தே
பனிமுழுதாய் உறைந்தேன்.
அவள்வசமென நினைத்தே
கண்களிறுக அயர்ந்தேன்.
ஒரு நெடிய அயர்ச்சியே,
இன்னும்…
புதிதாக சில்லென ஓர் குளிர்ச்சி
அவளேதான் என்று
பற்றிக்கொள்ள மேலெழுந்து
பனிக்கட்டிகளாய் சிதறி விழுந்து
வெட்டவெளியில் சுற்றிப் பார்த்தேன்.
எங்கும் பனிக்காலம்
முடியத் தொடங்குகிறது
புது வசந்தம் நோக்கி…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s