மாயையோ?


நாட்டுப்பற்று நிரம்பி வழிந்துகொண்டிருந்தது
போர்வீரர்களுக்காக ஒரு நாள்.
உணர்ச்சிகள் பொங்கத்தான் செய்தது.
அடக்கமுடியாமல் ஒருவர்,
“எனக்கொரு பிள்ளை பிறந்தால்
எல்லைக்குத்தான் அனுப்புவேன்!”
கரவொலிகள் காற்றெங்கும் பரவின.
கழுத்துவரை வந்தடைத்தது,
ஏனோ என்னால் மட்டும்
அந்த குழந்தையின் கனவு
பறிக்கப்படுவதைப்பற்றியே கவலைக்கொள்ள முடிந்தது.
தேசத்துரோகிதான் இப்படி யோசித்திருப்பானோ?

நம் கனவில் பெற்றோர்கள்
தன் கருத்தைத் திணித்தல்
தவறென்றுணர்ந்த புதிய தலைமுறையன்றோ?

பின் எல்லா அறிவும்
தெளிவும் பின் தள்ளப்பட்டு
தேவையென்றாக்கப்பட்டு மேலெழும் போதையோ?
மாயையோ? நாட்டுப்பற்று?

Advertisements

For a better democracy…


With just one week ahead for the day, let me just stop this temporary “Captain for CM” kind of posts and get some things really straight for us to look at and ponder. It is easier to find that we are still not out of monarchical psyche, which I can also show so many evidences in our day-to-day life itself. That said I am also not denying that it is difficult to get out of it completely and all, within just less than 100 years. It takes time. But it also takes efforts.

A sudden question arises, when we boast about being the huge democracy in the world, I doubtfully ask myself, “What is the impression or a judgment that comes to my mind when I see an MLA, despite the party, caste, religion, gender, all that? What’s she or he actually looking like to me?”

A person who represents you? Really? Continue reading

It’s going to be a test for you…


The Citizens of India,
You’ve done a great job !
I hereby congratulate you for the worthwhile work that you’ve done for the past ten years.
For the ten years of utmost criticism and watchfulness.
For responsive over any issue that has raised.
You have been so powerful in throwing out Manmohan Singh.
You have been skeptical about even any gesture that he has made.
You have made rudimentary comments about everything that he has spoken, and not even spoken.
A very much congratulations.
And, I insist you upon being the same for the forthcoming years also.
Be bold.
Be ready with your views.
Be the watch-men.
But, but,…
If you are going to be dumb for anything being done then on, feeling that he will do anything for the best of India and start idolizing him.
If you are going to speak only what he only does good, and start ignoring his short-comings in course.
If you are going to be silent, feeling proud that You’ve made a great change with your vote; That you’ve chosen the greatest leader; That you’ve thrown away the corrupt and in place, given the responsibility to the wisest.
Then, You’re failing miserably.
You’re failing to be a part of the “powerful” democracy of the world.
You’re utterly failing to achieve what you’ve aimed at.
The coming five years are going to be just a test for you.
Not for anyone else.
Get Ready