இணையில்லா இந்த நொடிகள்


இணையில்லா இந்த நொடிகள்
இறுக்கிப் பிடித்திருக்கும் இடிகள்
இன்னும் எத்தனையோ?
அது அவிழ்ந்து விழும் நேரம்
யார் கற்பனையோ?

வாழ்க்கையின் அதிசயத் தருணங்களில் மிக சொற்பமானவையே நம் திட்டங்களில் இருக்கிறது. நம் திட்டங்களில் இருந்து மீறி நடப்பவையே நம்மை அதிசயித்து நிற்கச் செய்கிறது. மூன்று நாட்கள் ரசித்து, களித்து, வியந்து, சேகரித்த அனுபவங்களின்  மூட்டையெல்லாம், மூன்று நொடிகளில்கூட முக்கியமில்லாமல் போய் மூலையில் முடங்கிக்கொள்கிறது.

கடைசியாக சென்னையைவிட்டு வீடு திரும்பும்போது… Continue reading

Advertisements

விண்மீன் சொன்ன கதை


வானத்து விண்மீன்கள்
விடைபெற்றுச் செல்லும்போது
வாழ்த்துச்செய்தி சொல்லியது…

நீ விதைத்த சிறுமரங்கள்
வான் நோக்கி மேல் வளர
வருடந்தோறும் பார்த்து வந்தேன்.
ஆட்டமாட சிலமரங்கள்
அழகுக்காக சிலமரங்கள்
அடிபட்டு வீழ்ந்தபோது
அழுகைச்செய்தி சொல்லி வந்தேன்.

ஆனால்,
அன்றொரு நாள் திடீரென்று
அடியோடு பெயர்க்கின்றார்.
ஆங்காங்கே சலசலப்பு…
அழகான பூங்காவாம்
அதனூடே மணிகூண்டாம்
அறிவார்ந்த மக்கள்சேர்ந்து
வானளாவ அமைப்பாராம்.

மணம்வீசும் பூங்காவில்
மணிபார்க்க நேரமேது?
இதமான பூக்களன்றி
நீ நடக்க வீதியேது?

இருந்தாலும் ஒருமாதம்
இருந்துதான் பார்ப்போமென்றேன்.
பலமாதம் கழித்துவந்து
பார்த்ததுமே பயந்து நின்றேன்.

மணமேதும் வீசவில்லை – அது
மலர்தானா? தெரியவில்லை.
எங்கேயும் நிழலில்லை – இது
எதற்கென்றே விளங்கவில்லை.

மரம் போல, செடி போல,
பொம்மைகள் வரிசையாக நின்றிருந்தன.
வான் நீள, சுற்றியுமே
விளக்குகள் பலவும் பளிச்சிட்டன.

உன் மரங்கள் உதிர்ந்தழிந்தன.
உடன் செல்கிறேன் நானும், நன்றி…

மண்மீன்களின் வெளிச்ச மிருக்க
விண்மீன்களில் வியப்பு மெதற்கு?
வான்நோக்கி உன்விழிகள் எதற்கு?
விடைபெறுகிறேன் நானும் மறைந்து…

GD on 19.02.2014


It was a very satisfying day, not because it was ease, but it stirred me a lot. It was on 19th, February 2014 and we had English Communication Laboratory. We were scheduled to have a mock Group-discussion event, and every group must discuss on a topic chosen on spot from lots. On the day, we had three GDs happening.

•Theism Vs Atheism
•Tuition should be banned or not
•Are women better managers? Continue reading